bannerx.png
HomeO násJak pomáháme

Jak pomáháme

Farmaceutická společnost Teva Czech Industries s.r.o. svou průmyslovou činností od roku 1883 usiluje o zlepšení životních podmínek nemocných spoluobčanů. Od roku 1997 pak zřízením firemní Charitativní a sponzorské komise každoročně přispívá finančními prostředky tam, kde jen léčebná péče nestačí. Za posledních 11 let, tj. od r. 2004 do konce roku 2014, společnost rozdělila mezi nemocné, zdravotně hendikepované a sociálně znevýhodněné celkem 14 323 566 Kč.
 
Další finanční prostředky pak společnost každoročně investuje prostřednictvím Komise pro spolupráci se školami a odbornými pracovišti do oblasti vzdělávání. Díky projektu spolupráce s vybranými vysokými a středními školami společnost poskytuje studentům zázemí pro exkurze, stáže a odborné praxe, spoluúčastní se školních odborných grantů, sponzoruje budování audiovizuálních učeben, zaštiťuje regionální i celostátní studentské vědecké soutěže, odborné semináře i vědecké konference, spolupracuje na odborných výzkumech a v neposlední řadě personálně zajišťuje výuku odborných předmětů (více podrobností o programu Spolupráce se školami najdete zde).


 
V průběhu roku 2013 společnost redefinovala své standardy poskytování charitativních a sponzorských darů a vymezila oblasti, do kterých chce nadále především soustředit svou pomoc:
 
  • Podpora neziskových organizací působících v místě podnikání společnosti (region Opavsko).
  • Zlepšování kvality životních podmínek nemocných či znevýhodněných spoluobčanů, a to se zvláštním zřetelem na seniory, protože se společnost Teva Czech Industries domnívá, že otázky stáří a s nimi spojená témata jsou vytlačovány na okraj společenského zájmu a nevěnuje se jim dostatečná pozornost.
  • Podpora dobrovolnictví vlastních zaměstnanců společnosti v činnostech, přinášejících nezištný prospěch druhým.

Procesní a administrativní postupy při podávání žádostí společnosti:

  • Komise zasedají, kromě mimořádných případů, 4 x ročně. Její členové rozhodují o podpoře doručených předložených žádostí hlasováním. Hlasy všech členů komise si jsou rovny, v případě nerozhodného hlasování rozhoduje předseda komise. Žádosti, kterým byla vyslovena podpora a doporučení komise, jsou následně postoupeny v rámci korporace Teva k přezkoumání shody s etickými zásadami a standardy společnosti. Celý proces schvalování je časově poměrně náročný, proto je nutné všechny žádosti vyhovující výše uvedeným podmínkám, podávat s dostatečným časovým předstihem.
  • Žádosti o podporu společnost Teva Czech Industries přijímá pouze písemně na hlavičkové papíře žádajícího subjektu spolu s vyplněným přiloženým formulářem a s uvedením výše požadované částky a účelu, ke kterému má dar sloužit. Pokud je účel a výše podpory (která nemusí být shodná s původně požadovanou částkou) podpořena Komisí společnosti, je žádost dále postoupena korporátnímu oddělení Compliance.
  • Teva Corporation v rámci své protikorupční politiky neumožňuje poskytování sponzorských a charitativních darů přímo konkrétním fyzickým osobám.
  • O schválení korporátním oddělením Compliance je žadatel prostřednictvím naší společnosti následně informován a je vyhotovena Darovací smlouva s vymezením účelu daru. Po podpisu smlouvy oběma stranami jsou finanční prostředky ve schválené výši po uplynutí lhůty 45 dní převedeny na účet žadatele uvedený ve smlouvě. Žadatel je povinen společnosti doložit účelné čerpání darovaných finančních prostředků (VZ, fotografie, záznam na paměťových médiích apod.)

Formulář Žádosti o dar ke stažení

Adresa pro směřování žádostí
Písemně
Teva Czech Industries s.r.o.
Kristina Jarkulišová
Ostravská 29
747 70 Opava, Komárov

Elekronicky
kristina.jarkulisova@tevapharm.cz
Informace o charitativní činnosti společnosti Vám poskytne
Mgr. Rita Gabrielová
předsedkyně Charitativní komise
Tel.: +420 724 329 813

E-mail
rita.gabrielova@teva.cz

 

© 2018 Design: Graphic House | Tvorba a provoz: ISSA CZECH